مغزی متوسط

 

مغزی متوسط توسط کشور چین تولید شده است.